Warunki uczestnictwa

REZERWACJA

 1. Rezerwacji wycieczek można dokonywać przez stronę www.metintour.pl, email, telefon, Whatsapp, czat oraz sms.
 2. Organizatorem oferowanych wycieczek jest biuro podróży Pol-Metin Tour w Turcji z siedzibą w Alanyi 18 Sok.1C 07400 oraz jego partnerskie biura tureckie. Za sprzedaż wycieczek odpowiedzialny jest agent sprzedaży Plus Holidays  z siedzibą w Słup Pierwszy 7a 08-412 Borowie,  NIP 8261986932, REGON 369643982
 3. Rezerwację uznaje się za pełną, jeśli klient poda obowiązkowo pełne dane: imiona i nazwiska uczestników, pełna nazwę hotelu oraz miejscowość (ze względu na podobne nazwy hoteli), numer telefonu komórkowego, który będzie działał na terenie Turcji oraz w przypadku dzieci ich daty urodzenia.
 4. Warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w wycieczce jest posiadanie potwierdzenia udziału w postaci  biletu lub sms. Bilet lub potwierdzenie sms może być wystawione na kilka osób łącznie. Potwierdzenie zawiera nazwę zamawiającego, nazwę wycieczki, hotel , datę i godzinę zbiórki oraz kwotę do zapłaty.
 5. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanych biletów/voucherów pod kątem poprawności danych. Uwaga: bilety otrzymane po rezerwacji przez stronę internetową są automatycznie drukowane z takimi danymi jakie wpisał własnoręcznie klient. Biuro nie poprawia i nie wystawia ręcznie biletów. Prosimy o rozważne wypełnianie danych.
 6. Jakiekolwiek błędy zauważone na biletach winny być niezwłocznie zgłoszone do biura w celu ich odpowiedniej korekty.
 7. Za błędne dane podane w czasie rezerwacji odpowiada klient i zobowiązuje się do poniesienia wszelakich kosztów związanych z podaniem nieprawidłowych danych. Dlatego jakiekolwiek błędy zauważone na biletach winny być niezwłocznie zgłoszone do biura w celu ich odpowiedniej korekty.
 8. Jeśli podanie błędnych danych lub przekłamanie danych w procesie rezerwacji (np. daty urodzenia uczestnika) skutkuje stratami finansowymi dla firmy to klient jest zobowiązany pokryć te koszty dodatkowe (koszty transportu, dodatkowych biletów, przewodnika) najpóźniej w dniu realizacji wycieczki.
 9. Biuro zastrzega sobie prawo do zmian godzin zbiórek. Zmiany te wysyłane są w przeddzień wycieczki sms-em na podany w rezerwacji numer telefonu.
 10. Klient jest zobowiązany do posiadania włączonego telefonu w przeddzień zamówionej wycieczki oraz w czasie trwania wycieczki. Na podany w rezerwacji numer telefonu wysyłamy aktualizację godziny zbiórki. Nie bierzemy odpowiedzialności za brak poprawnie działającego telefonu lub za wyłączony telefon i w przypadku niestawienia się na zmienioną godzinę zbiórki klient może zostać nieodebrany na zamówioną wycieczkę bez zwrotu kosztów. 
 11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podania swojego numeru pokoju hotelowego po zakwaterowaniu w Turcji celem potwierdzenia i uzupełnienia rezerwacji sms-em lub przez aplikację WhatsApp, Messenger  lub email. W przeciwnym razie uczestnik może zostać nieodebrany na wycieczkę fakultatywną.

ZBIÓRKA

 1. Za miejsce zbiórki przyjmuje się bramę hotelową (budka ochrony, szlaban wjazdowy) lub w przypadku jej braku miejsce zbiórki jest przed hotelem przy ulicy, chyba że organizator w szczególnym przypadku ustali inaczej.
 2. Godzina zbiórki jest podana na bilecie lub potwierdzeniu sms. Nasz transport może stawić się 5min. przed godziną zbiórki, natomiast maksymalne opóźnienie transportu na zbiórkę to 20min.
 3. W przypadku niestawienia się o wyznaczonej godzinie na miejsce zbiórki, przewodnik lub kierowca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie recepcję hotelową lub budkę strażniczą. W sytuacji gdy turysty nie ma w podanym przez niego numerze pokoju, przewodnik ma prawo odjechać z hotelu po otrzymaniu podpisu od pracownika hotelu.

AUTOKAR

 1. Autokary biura podróży Metin Tour są przystosowane do standardów obsługi turystów w Turcji. Wszystkie autokary i busy na długie trasy są w pełni klimatyzowane, wyposażone w luki bagażowe oraz górne półki na bagaż podręczny. Autobusy i busy na krótkie dystanse (np.na rejsy, hamam)  mogą nie posiadać wszystkich udogodnień.
 2. Transport nie jest wyposażony w foteliki bezpieczeństwa dla dzieci. W Turcji nie ma takiego obowiązku.
 3. Siedzenia nie są numerowane. Kolejność zajmowania miejsc jest dowolna. Nie stosujemy rezerwacji konkretnych miejsc. Przewodnik ma prawo do wyznaczania miejsca w autokarze oraz przesadzania gości.

WYCIECZKA

 1. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobligowani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i poleceń przewodników oraz kierowcy.
 2. Wycieczki są wycieczkami grupowymi a transport jest zbiorowy. Odbiór z poszczególnych hoteli następuje zgodnie z logistyką biura i może zawierać przesiadki.
 3. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do stawiania się na czas na miejscu zbiórki ustalonym przez przewodnika. W przypadku spóźnienia, bez wcześniejszej informacji, uniemożliwiającego lub przeszkadzającego w realizacji wyznaczonego programu, przewodnik z grupą  ma prawo oddalić się od miejsca oczekiwania.
 4. Program wycieczek oraz wyżywienie jest zgodne z ofertą na stronie.
 5. Wycieczka może być organizowana również przez organizatorów podwykonawców - biura partnerskie, które w tym przypadku są w pełni odpowiedzialne na realizację wycieczki.
 6. Podany program wycieczki, godziny wyjazdów i  powrotów z wycieczek są orientacyjne i zależą od lokalizacji hotelu i terminu wycieczki.
 7. Program wycieczki może się różnić od podanego na stronie z różnych niezależnych od organizatora względów, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom i lepszy komfort zwiedzania. 
 8. Wycieczka może zostać przerwana z powodów niezależnych od organizatora jak siły wyższe, kataklizmy, strajki, zamknięte drogi, niekorzystne warunki pogodowe zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczestników. W tym przypadku klientowi należy się zwrot za częściowe niewykorzystane usługi wg programu wycieczki lub świadczenia zastępcze.
 9. Godziny wyjazdów i powrotów z wycieczek są orientacyjne i mogą się nawet znacznie różnić od podanych na stronie. Godziny powrotów nie są gwarantowane i zależne od wielu czynników: pogodowych, drogowych, organizacyjnych, wielkości i szybkości poruszania się grupy, liczby hoteli, lokalizacji hotelu, terminu wycieczki etc.
 10. W przypadku awarii autobusu uniemożliwiającej dalszy transport na wycieczkę, biuro dokłada jak najszybszych starań aby awarię naprawić, a w przypadku braku takiej możliwości zapewnia transport zastępczy.
 11. Opóźnienia w realizacji programu wycieczki związane z awariami, wypadkami, innymi czynnikami niezależnymi od nas oraz spowodowane siłami wyższymi  nie upoważniają do jakichkolwiek zwrotów czy roszczeń ze strony klienta.
 12. W żadnym wypadku nie gwarantujemy powrotów na posiłki w hotelach, ani nie zwracamy kosztów niewykorzystanych posiłków w hotelu w związku z uczestnictwem w naszych wycieczkach. 
 13. Nie bierzemy odpowiedzialności za niezgłoszenie się na wycieczki spowodowane opóźnieniami lotów czarterowych, brakiem ważnej wizy czy paszportu na wjazd na teren Turcji
 14. W przypadku wycieczek na wyspy greckie nie bierzemy odpowiedzialności i nie zwracamy kosztów wycieczek z powodu braku paszportu czy odpowiedniej wizy.
 15. Jeśli klient odmawia uczestnictwa w części wycieczki, sam rezygnuje z usług zarówno płatnych jak i bezpłatnych, nie należy się żaden zwrot kosztów za zamówione a niewykorzystane usługi 
 16. W przypadku awarii naszego transportu, wypadków, opóźnień, przypadków losowych, organizator stara się naprawić szkodę jak najszybciej lub zaproponować w tym czasie usługi zastępcze.
 17. Przewodnik lub przedstawiciel biura Metin Tour może fotografować lub nagrywać Klientów podczas realizowanych wycieczek. Materiały te mogą zostać wykorzystane do reklamowania i promocji naszego biura bez uzyskania dodatkowej pisemnej zgody.
 18. Biuro nie bierze odpowiedzialności za zdjęcia, filmy, płyty i inne pamiątki zakupione podczas wycieczek.
 19. Biuro nie bierze odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w transporcie czy zagubione w czasie wycieczki. 
 20. Biuro nie bierze odpowiedzialności za rzeczy osobiste uszkodzone w czasie trwania całej wycieczki (np. kamery, okulary, aparaty, biżuteria, odzież i inne)
 21. Lot balonem w Kapadocji jest organizowany przez DORAK HOLDING. Cena lotu balonem w Kapadocji jest dynamiczna i ostatecznie podawana przez firme baloniarską w przeddzień lotu balonem. Może ona przekroczyć cenę podaną na stronie. W tym przypadku klient może dopłacić różnicę w cenie lub zrezygnować z pełnym zwrotem wpłaconych kosztów. Firma Metin Tour nie ponosi odpowiedzialności za politykę cenową firm baloniarskich w Kapadocji. Dorak Holding zastrzega sobie prawo do anulowania lotu balonem w każdym momencie bez podania przyczyny. 
 22. Niedociągnięcia, którym można zapobiec, naprawić w trakcie wycieczki należy bezwzględnie  zgłosić w trakcie trwania wycieczki do obsługi lub po kontakcie telefonicznym bezpośrednio z biurem w celu jak najszybszego naprawienia braku/niedogodności. Niedociągnięcia mogą dotyczyć m.in. posiłków, czystości miejsc, sprzętu na wycieczkach, obsługi. W przypadku braku takiego zgłoszenia w trakcie zaistnienia danej szkody biuro nie ponosi odpowiedzialności , gdyż nie mogło zadośćuczynić danej szkodzie na miejscu zdarzenia.

GRUPY

 1. Grupa wg organizatora to min.25 osób
 2. Grupom przysługują specjalne zniżki grupowe w zależności od wybranych wycieczek fakultatywnych oraz terminów.
 3. Grupy zobowiązane są do podpisania umowy na usługi turystyczne z organizatorem a także wpłaty zaliczki na rzecz organizatora w wysokości przez niego ustalonej.
 4. Rezygnacja z prywatnej wycieczki grupowej lub zmniejszenie liczby osób nie upoważnia do otrzymania zwrotu za zamówione usługi.
 5. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygane są w oparciu o umowę i warunki uczestnictwa.

DZIECI

 1. Zniżki przysługują dzieciom zgodnie z ofertą na stronie.
 2. Według Ministerstwa Turystyki w Turcji wiek dziecka liczony jest według jego rocznika urodzenia w dokumencie tożsamości.
 3. Dzieci liczone bezpłatnie  zajmują miejsce z rodzicami na kolanach. Nie mają również osobnego posiłku w restauracjach. Aby zagwarantować bezpłatnemu dziecku oddzielne miejsce w autokarze oraz wyżywienie można je wykupić w opcjach dodatkowych. W przeciwnym razie nie gwarantujemy osobnego miejsca w autokarze ani wyżywienia - dziecko w tym przypadku korzysta tylko ze świadczeń rodziców.
 4. Na czas wycieczki należy bezwzględnie posiadać paszport dziecka i na prośbę obsługi lub służb kontrolnych należy okazać dokument poświadczający wiek dziecka. W przypadku braku paszportu lub podania nieprawidłowych danych klient może zostać poproszony o stosowną opłatę lub może zostać niewpuszczony na teren zwiedzanego obiektu przez obsługę.

 

REZYGNACJA

 1. Klient ma prawo bezkosztowo do zmiany terminu zarezerwowanej wycieczki lub liczby osób nie później niż 24h przed wyjazdem na wycieczkę.
 2. Rezygnacja z wycieczki z całkowitym zwrotem kosztów wycieczki może nastąpić wyłącznie w przypadku zgłoszenia rezygnacji na więcej niż 24h przed podaną w potwierdzeniu (bilet, sms) godziną zbiórki na wycieczkę.
 3. Rezygnacja bezzwrotna następuje w sytuacji, kiedy rezygnacja została zgłoszona mniej niż 24h przed zbiórką na wycieczkę.
 4. Rezygnacja z zamówionych wycieczek/usług poza godzinami pracy biura czy w dniu wycieczki nie upoważnia do żadnego zwrotu kosztów. Wszystkie koszty zostają potrącone.
 5. Opuszczenie na własną odpowiedzialność wycieczki w którymkolwiek momencie jej trwania nie uprawnia do zwrotu jakichkolwiek kosztów ani reklamacji.
 6. W przypadku rezygnacji z wycieczek z pakietów promocyjnych oraz rabatów internetowych rabaty się zerują, a pozostałe aktywne wycieczki liczone są po cenach normalnych.
 7. W przypadku wycieczek lotniczych, rejsów międzynarodowych, pływania z delfinem, lotu balonem, rezerwacji hotelowych z których nastąpiła rezygnacja, nie zwracamy kosztów niewykorzystanych wycieczek i usług, z których nastąpiła rezygnacja w którymkolwiek momencie.
 8. W przypadku wycieczek lotniczych należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami podróży do miejsca docelowego oraz wymaganymi dokumentami. Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za brak jakichkolwiek dokumentów na czas podróży i zwiedzania.
 9. W przypadku wycieczek prywatnych, transferów prywatnych, usług wynajmu przewodnika, wynajmu samochodów, zakupionych biletów lotniczych, miejsc hotelowych, usług dodatkowych spoza oferty regularnej klient musi liczyć się z tym, że w razie rezygnacji koszty zamówionych usług mogą być w całości potrącone.

ANULACJE

 1. Wycieczka może zostać anulowana z powodów niezależnych od organizatora jak siły wyższe, kataklizmy, strajki, zamknięte drogi, niekorzystne warunki pogodowe zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczestników czy niewystarczającej liczby zgłoszonych uczestników.
 2. O anulacjach informujemy uczestnika niezwłocznie telefonicznie lub przez WhatsApp, sms, mail podany w rezerwacji.
 3. W przypadku anulacji organizator zaproponuje inny termin wycieczki lub usługę zastępczą w tej samej lub wyższej cenie. Jeśli cena usługi jest wyższa klient dopłaca różnice kosztów.
 4. Jeśli klient odmawia usługi zastępczej lub nowego terminu wycieczki, organizator zwraca klientowi pełną kwotę wycieczki (jeśli ta została wcześniej opłacona).
 5. Lot balonem może zostać odwołany przez firmę baloniarską w każdym momencie bez podania przyczyny.

 

ZMIANY W USŁUGACH W ZWIĄZKU Z COVID – 19

 1. Na wycieczki należy bezwzględnie zabierać maseczki ochronne.
 2. Biuro Metin Tour nie wyposaża gości w maseczki.
 3. W autokarach znajdują się środki do dezynfekcji.
 4. Przy wejściu do autokaru będzie mierzona temperatura. Temperatura podwyższona powyżej 37,5 stopnia uniemożliwia uczestnictwo w wycieczce. Osoba kontrolująca ma prawo nie wpuścić chorego klienta na pokład autokaru/statku. Nie ma też zwrotu kosztów niewykorzystanych świadczeń/wycieczek dla osoby chorej oraz pozostałych osób widniejących na jego rezerwacji jeśli zrezygnują dobrowolnie z wycieczki.
 5. W autokarach oraz miejscach zamkniętych typu muzea oraz w miejscach określonych przez przewodnika w trakcie trwania wycieczki należy zakładać maseczki. Stosujemy się bezwzględnie do informacji przewodnika.
 6. Za brak posiadania maseczki w miejscach, gdzie jest nakaz jej stosowania, odpowiada bezpośrednio klient.
 7. Miejsca, obiekty, meczety, niektóre atrakcje z powodu pandemii mogą być zamknięte czasowo, niedostępne lub zabronione bez podania przyczyny i bez wcześniejszego uprzedzenia władz. Biuro Metin Tour nie ponosi odpowiedzialności za takie sytuacje w czasie trwania pandemii i nie zwraca kosztów. Biuro dobrowolnie może zorganizować atrakcję zastępczą jeśli czas i możliwości danego dnia na to pozwalają i nie narusza to dalszego programu wycieczki.
 8. Programy wycieczek mogą być częściowo zmodyfikowane zgodnie z obowiązującymi restrykcjami.
 9. W każdym regionie (województwie) Turcji władze wojewódzkie podejmują decyzje niezależne dla swojego regionu. Wycieczki organizowane w danym regionie muszą przestrzegać tych praw i stosować się do ograniczeń.
 10. W czasie trwania pandemiii należy liczyć się z tym że ogólne przepisy podróżowania i poruszania się po Turcji mogą ulec zmianie w każdym momencie trwania wycieczki lub zakupionej usługi za co organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 11. W przypadku wycieczek lotniczych należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami podróży do miejsca docelowego oraz wymaganymi dokumentami. Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za brak jakichkolwiek dokumentów na czas podróży i zwiedzania.
 12. Posiłki mogą być w różnych restauracjach wydawane jako catering, na wynos. Otwarte bufety mogą nie być dostępne w czasie pandemii. 
 13. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń przewodnika i władzy lokalnej w odwiedzanym miejscu.
 14. W autokarach biuro nie ma obowiązku pozostawiania wolnych miejsc. Wszystkie miejsca w autokarze mogą być zajęte, a współpasażer może być osobą obcą.
 15. Przewodnik ma prawo do wyznaczania miejsca w autokarze oraz przesadzania gości.

 

REKLAMACJE

Reklamację można przesyłać w ciągu 7 dni od zakończenia wycieczki/usługi w formie pisemnej na ręce pracowników biura lub pocztowym listem poleconym na adres biura w Turcji. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Jeśli wykonawcą usługi jest  podwykonawca to do niego należy rozpatrzenie reklamacji. Po przesłaniu odpowiedzi na reklamację klient ma 7 dni na jej akceptację lub odwołanie się od reklamacji . Ewentualne zwroty i potrącenia są naliczane w przeciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.